Bleeker Concepts | Privacy

Privacy

Privacy-Statement

Hier vindt u het Privacy-Statement van Bleeker Concepts, interieurarchitecten. Hierin staat omschreven hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, voor welk doel en hoe wij uw gegevens bewaren en verwerken. Tevens vindt u hier uw rechten en hoe u hier gebruik van kunt maken.
Bleeker Concepts verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen daaromtrent kunt aangeven.
Onze contactgegevens zijn; Bleeker Concepts BV, Standerdmolen 18, 3995 AA Houten, +31 (0) 308903170, www.bleekerconcepts.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken van onze opdrachtgevers;

Om onze werkzaamheden en diensten goed te kunnen uitvoeren hebben we een aantal persoonsgegevens van u nodig die wij verwerken.
Het betreft hier meestal meerdere van onderstaande gegevens;
Voor- en achternaam - Geslacht - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Bankrekeningnummer (IBAN).
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanvraag te doen op onze website, in correspondentie en telefonisch - Locatiegegevens - Gegevens over uw bedrijf, winkel of woning op onze website.
Dit kunnen ook foto’s zijn, waarop u of uw medewerkers zichtbaar zijn.

Doelen en grondslagen;

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de onderstaande doelen en op basis van de onderstaande grondslagen:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Het afhandelen van uw betaling - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Verzenden van onze wenskaarten of uitnodigingen.
In de meeste gevallen vallen de verwerkingen van uw gegevens onder de grondslag; “Uitvoering van de overeenkomst”.
Wij vinden het ook leuk om bijvoorbeeld een kerstkaart te sturen of u uit te nodigen voor een activiteit of feestje. In dat laatste geval hebben wij toestemming nodig van u om dit te mogen doen. Wij verzoeken u aan te geven, als u dit liever niet wilt. Het gaat hier om incidentele mailing en niet om reguliere nieuwsbrieven. Als u dit liever niet wilt verwijderen wij u uit onze mailinglijst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bleeker Concepts neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bleeker Concepts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit houdt in dat wij de gegevens bewaren tijdens de opdracht waar de overeenkomst voor geldt en daarna houden wij uw naam en adresgegevens graag in het bestand om regelmatig even contact te houden. Dit uiteraard niet als u heeft aangegeven dit niet op prijs te stellen. Tijdens het maken van de overeenkomst worden daar afspraken over gemaakt.
Heeft u alleen een aanvraag gedaan via de website, dan verwijderen wij uw gegevens 2 jaar na het laatste contact of zodra U aangeeft geen gebruik te willen maken van onze diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bleeker Concepts geeft uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, bijvoorbeeld aan een toeleverancier die iets bij u komt afgeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bleeker Concepts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Bleeker Concepts gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bleeker Concepts en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bleekerconcepts.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bleeker Concepts wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
Autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bleeker Concepts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@bleekerconcepts.nl